คณะผู้บริหาร

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววาสนา จันทโรทัย
หัวหน้างานวิชาการ ระดับประถมศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี สิงห์สง่า
หัวหน้างานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา

นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
หัวหน้างานบุคลากร

นายปริญญา นะราชา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายไพโรจน์ บัวสถิตย์
หัวหน้างานงบประมาณ