กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปริญญา นะราชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุริยน ทองบ่อ
ครู คศ.3