กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปริญญา นะราชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยน ทองบ่อ
ครู คศ.3