บุคลากรทางการศึกษา

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนทรินทร์ จันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมศรี ทองคำน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเครือวัลย์ จุ้ยวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญยืน ทองคำน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุนันท์ กลิ่นชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพรทิพย์ รามโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัทยา เง่าลี
ครู คศ.2

นายธนินท์ธร ดีพูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาสนา จันทโรทัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุขฤทัย จันทร์แป้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววนิดา พันลำ
ครูผู้ช่วย

นาวสาวสายรุ้ง เรืองจิตชัชวาลย์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพร จาดเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤตา ถานะมั่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวณัฐฐามาศ ไชยปัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยนุช ชูมณี
ครูธุรการ

นายสมบัติ ศรีอุบล
ลูกจ้างชั่วคราว