บุคลากรทางการศึกษา

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเบญจทิพย์ สอนใย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสมศรี ทองคำน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเครือวัลย์ จุ้ยวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญยืน ทองคำน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุนทรินทร์ จันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุนันท์ กลิ่นชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวฤนดา ดีพูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววาสนา จันทโรทัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจิราภรณ์ หนูวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางบัวสาย คำแผลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรทิพย์ รามโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปริญญา นะราชา
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ บัวสถิตย์
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
ครู คศ.3

นางนันทกา ผู้ภักดี
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญศรี สิงห์สง่า
ครู คศ.3

นายสุริยน ทองบ่อ
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช ชูมณี
ครูธุรการ

นายสมบัติ ศรีอุบล
ลูกจ้างชั่วคราว