บุคลากรทางการศึกษา

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐกฤตา ถานะมั่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสมศรี ทองคำน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเครือวัลย์ จุ้ยวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญยืน ทองคำน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางบุษนันท์ สีเผือก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุนันท์ กลิ่นชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรินธร กลิ่นชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุริยน ทองบ่อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพรทิพย์ รามโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธนินท์ธร ดีพูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุนทรินทร์ จันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววาสนา จันทโรทัย
ครูผู้ช่วย

นางวฤนดา ดีพูล
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ บัวสถิตย์
ครู คศ.3

นายปริญญา นะราชา
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญศรี สิงห์สง่า
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
ครู คศ.3

นางนันทกา ผู้ภักดี
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช ชูมณี
ครูธุรการ

นายสมบัติ ศรีอุบล
ลูกจ้างชั่วคราว