กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0817274185
อีเมล์ : surasak428@gmail.com

นางสุนันท์ กลิ่นชาติ
ครู คศ.3