กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
ครู คศ.3

นางสุนันท์ กลิ่นชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1