กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุนันท์ กลิ่นชาติ
ครู คศ.3