กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายไพโรจน์ บัวสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบุญยืน ทองคำน้อย
ครู คศ.3

นางสาววรินธร กลิ่นชาติ
ครูอัตราจ้าง