กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนันทกา ผู้ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุษนันท์ สีเผือก
ครู คศ.3

นางสาววาสนา จันทโรทัย
ครูผู้ช่วย