กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทกา ผู้ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษนันท์ สีเผือก
ครู คศ.3

นางสาววาสนา จันทโรทัย
ครูผู้ช่วย