กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทกา ผู้ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสนา จันทโรทัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1