กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนทรินทร์ จันทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเครือวัลย์ จุ้ยวงศ์
ครู คศ.3