กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุนทรินทร์ จันทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเครือวัลย์ จุ้ยวงศ์
ครู คศ.3