กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิราภรณ์ หนูวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวเครือวัลย์ จุ้ยวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1