กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ รามโพธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวฤนดา ดีพูล
ครู คศ.3