กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ รามโพธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวฤนดา ดีพูล
ครู คศ.3